Site menu:


TILLSTÅND & TILLSYN

Tillstånd:
K&P Financial Group AB (nedan kallat Keynes & Partners) med organisationsnummer 556924-1457 är under tillsyn av Finansinspektionen samt registrerade för försäkringsförmedling hos Bolagsverket.

Keynes & Partners har erhållit tillstånd av Finansinspektionen för förmedling av livförsäkring och fondandelar. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet medan registreringen finns hos Bolagsverket.

Kontroll av våra tillstånd:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ansvarsförsäkring:
Enligt lag finns krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.
Keynes & Partners har tecknat ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlingen och för förmedlingen av och
investeringsrådgivningen avseende fondandelar. Enligt försäkringsvillkoren får den skadelidande rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån han eller hon inte har fått ersättning av Bolaget. Ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren senast 3 år efter det att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts.

Avseende försäkrinsförmedlingen uppgår den högsta ersättningen som kan betalas ut för varje skada till 1 120 200 EUR per skada och till 2 240 400 EUR för alla skador under ett år.
Avseende förmedlingen av och investeringsrådgivningen avseende fondandelar uppgår den högsta ersättningen som kan betalas ut för varje skada till 500 000 EUR per skada och till 750 000 EUR för alla skador under ett år.

Försäkringsgivarens kontaktuppgifter:
If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

Postadress: 106 80 Stockholm
Telefon: 0771-655 655
www.if.se

Kalgomål:
Hos oss på Keynes & Partners är det viktigt att du som kund alltid är nöjd med oss och våra tjänster.

Om du är missnöjd med hur någon av våra tjänster utförts kan du vända dig till klagomålsansvarige på Keynes & Partners. Vid ett klagomål är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Klagomålsansvarig ansvarar för att bedömningarna görs enhetligt och att berättigade klagomål leder till rättelse. För det fall vi inte har möjlighet att besvara ett klagomål inom 14 dagar från att det togs emot, informeras klaganden om hur den fortsatta handläggningen av klagomålet kommer att ske.

Om du inte skulle vara nöjd med det besked som du fått från klagomålsansvarige har du möjlighet att vända dig till allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt ärende prövat.

Vid klagomål ber vi dig att inkomma med en skriftlig anmälan till nedan angiven adress. (Du är välkommen att skriva eller skicka e-post till oss.)

Keynes & Partners
Att; Klagomålsansvarig
Västra Hamngatan 7C, 411 17 Göteborg
info@keynes.se

Ersättning:
Keynes & Partners ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs av provision från försäkringsgivaren och/eller av ett avtalat arvode. Storleken på ersättningen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt samt försäkringsgivare du som kund väljer att placera din premie/kapital i. Uppgift om priset för försäkringsförmedlingen erhåller du i samband med rådgivningen. Om du vill ha mera information ber vi dig kontakta din rådgivare på Keynes & Partners.